De algemene voorwaarden van Cuddlebug

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Ridder B.V.

ART. 1 Verzendkosten 

Voor verzendingen binnen en buiten Nederland worden verschillende verzendkosten in rekening gebracht.

ART. 2 Leveringstermijn

De Ridder B.V.  streeft er naar om binnen 72 uur na ontvangst van de betaling te leveren. Indien een product niet voorradig is brengen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u de verwachte leveringstermijn aan.

ART. 3 Betaling

Wij bieden de volgende betalingswijze aan:  Betaling vooraf per bank. Indien bij een zending de bestelde goederen niet worden afgenomen worden de gemaakte kosten incl. de vorderingskosten bij de koper in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die De Ridder B.V. moet maken ter inning van het door de koper aan haar verschuldigde, komen ten laste van de koper.

ART. 4 Overmacht

In geval De Ridder B.V. verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is niet aansprakelijk voor enige schade.

ART. 5 Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van De Ridder B.V. , totdat de koper alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De koper is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van De Ridder B.V. in gebreke is.

ART. 6 Retourzendingen

Bij bestellingen via onze postorder heeft de klant het recht de bestelling zonder opgaaf van reden retour te zenden. Er moet bij retourzendingen worden voldaan aan de volgende eisen:

– De bestelling dient binnen 8 dagen na ontvangst retour gestuurd te worden.

– De retourartikelen dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn.

– De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.

– De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons te worden toegestuurd.

– Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.

Na het retour sturen van de artikelen blijft een vordering van € 6,00 voor verzend en administratiekosten openstaan. Dit wordt verrekend met het te crediteren factuurbedrag. Bij het niet voldoen van deze vordering wordt de retourzending niet geaccepteerd als retourzending. De Ridder B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

ART. 7 Privacy

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het De Ridder B.V.  klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor eigen marketingdoeleinden.